SIA “Flebomedika” iekšējās kārtības noteikumi

1. Definīcijas.

1.1. Pacients – persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus vai vēršas pēc tiem.

1.2. Pacienta pilnvarotais pārstāvis– persona, par kuru pacients ir informējis ārstniecības iestādi (rakstveidā, pilnvaru parakstot pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, notariālā akta formā, iesniedzot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai mutvārdos, ārstniecības iestādei to noformējot rakstveidā un pacientam parakstot) vai izdarījis attiecīgu pilnvarojuma ierakstu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā, norādot to par tiesīgu pacienta vietā piekrist ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei, vai arī atteikties no tās, kā arī saņemt informāciju saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 4.pantā noteikto.

1.3. Pacienta likumiskais pārstāvis – persona, kas likuma noteiktajā kārtībā pārstāv nepilngadīgu pacientu (vecāks jeb dabiskais aizbildnis vai ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis), rīcībnespējīgu un ierobežoti rīcībspējīgu pacientu (uz tiesas sprieduma pamata bāriņtiesas iecelts aizgādnis).

1.4. Pacienta pavadošā persona – persona, kurai noteiktos gadījumos ir tiesības atrasties kopā ar pacientu ārstniecības iestādes stacionārā.

1.5. Apmeklētājs – persona, kurai ir tiesības apmeklēt pacientu ārstniecības iestādē nolūkā īstenot Pacientu tiesību likuma 5. panta otrajā daļā noteiktās pacienta tiesības uz nepieciešamo atbalstu ārstniecības laikā, ko var sniegt ģimene un citas personas, piemēram, radinieki un draugi. 

2. Noteikumu mērķis.

2.1. SIA “Flebomedika” jeb Dr.Mauriņa klīnika (turpmāk – Klīnika) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Klīnikas pacienta, pacienta pilnvarotā pārstāvja, pacienta likumiskā pārstāvja, pacienta pavadošās personas un apmeklētāja, kuri atrodas Klīnikas telpās un teritorijā, tiesības un pienākumus. 

3. Vispārīgie noteikumi.

3.1. Pacientam, pacienta pilnvarotajam pārstāvim, pacienta likumiskajam pārstāvim, pacienta pavadošajai personai un apmeklētājam ir jāpilda Klīnikas personāla rīkojumi un norādījumi.

3.2. Pacienta pilnvarotajam un likumiskajam pārstāvim ir saistošas pacienta tiesības un pienākumi. 

3.3. Klīnikā jāievēro: 

 • ugunsdrošības un elektrodrošības prasības; 
 • Klīnikas personāla un citu personu tiesības; 
 • šie Noteikumi, vispārpieņemtās uzvedības, ētikas un morāles normas; 
 • Klīnikā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp individuālo aizsardzības līdzekļu, maiņas apavu vai bahilu lietošana.

3.4. Klīnikas telpās un teritorijā nedrīkst: 

 • smēķēt; 
 • ienest, lietot un atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • ievest dzīvniekus, izņemot suņus pavadoņus vai suņus asistentus, kuri nepieciešami personām ar īpašām vajadzībām.

3.5. Klīnikas teritorijā un telpās fotografēt un filmēt ir atļauts tikai ar Klīnikas personāla saskaņojumu: 

1.attēls. Informatīvā zīme “Bez saskaņošanas fotografēt, filmēt aizliegts”.

3.6. Klīnikas telpās un teritorijā var lietot personīgo tālruni, datoru vai citas elektroniskās ierīces, ja tas konkrētā vietā nav aizliegts ar speciālo informācijas zīmi (2.attēls); aparatūru lietot tā, lai tas netraucētu citas personas un ārstniecības procesu.

2.attēls. Informācijas zīme “Nelietot mobilo tālruni”.

3.7. Klīnikā ir jāuztur tīra un kārtīga apkārtējā vide un jāizturas saudzīgi pret Klīnikas inventāru, kuru persona izmanto. Par tīšu Klīnikas īpašuma bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs LR normatīvjos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.8. Pacientam, pacienta pilnvarotajam pārstāvim, pacienta likumiskajam pārstāvim, pacienta pavadošajai personai un apmeklētājam ir tiesības iesniegt iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Klīnikas vadītājam, ārstējošam ārstam vai administrācijai. 

3.9. Ja netiek ievēroti Noteikumi, tad konflikta gadījumā var tikt izsaukta valsts/pašvaldības policija. 

4. Pacienta tiesības.

4.1. Pacientam (gan personīgi, gan ar pacienta pilnvarotā vai likumiskā pārstāvja starpniecību) ir tiesības:  

 • saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī informāciju par savu veselības stāvokli;
 • uz konfidencialitāti, t.i. tiesības, ka informācija par pacienta veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām, izņemot citas ārstniecības personas, ja tās tieši ir iesaistītas ārstniecības procesā, un valsts institūcijām, kā to nosaka Ārstniecības likuma 50.pants;
 • dienas stacionārā pieņemt apmeklētājus un izvēlēties apmeklētāju loku, ievērojot Klīnikas dienas stacionārā noteikto apmeklētāju pieņemšanas kārtību; 
 • dienas stacionārā lietot personīgos pārtikas produktus, ja tos ir atļauts lietot atbilstoši veselības stāvoklim un nozīmētajam ārstniecības procesam; 
 • priekšlikumu, konfliktu, pretenziju vai neskaidrību gadījumā vērsties pie ārstējošā ārsta, virsmāsas vai Klīnikas galvenā ārsta, ievērojot noteikto secību; 
 • tiesības uz pacienta pavadošās personas uzturēšanos dienas stacionārā Klīnikā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
 • sniegt priekšlikumus par vēlamajiem uzlabojumiem Klīnikā, aizpildot pacienta aptaujas anketu.

4.2. Reģistrējoties un/vai ārstējoties Klīnikā, pacientam (gan personīgi, gan ar pacienta pilnvarotā vai likumiskā pārstāvja starpniecību) ir tiesības norādīt: 

 • to personu loku, kuram tiek atļauts izpaust informāciju par savu atrašanos Klīnikā un/vai veselības stāvokli, nosakot sniedzamās informācijas apjomu, šo informāciju fiksējot pacienta medicīniskajā dokumentācijā vai ārstniecības līgumā ar pacientu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā; 
 • to personu, kura tiek pilnvarota nepieciešamības gadījumā, pacienta vietā piekrist ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikties no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes, šo informāciju fiksējot pacienta medicīniskajā dokumentācijā vai ārstniecības līgumā ar pacientu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā. 

5. Pacienta pienākumi.

5.1. Pacientam (gan personīgi, gan ar pacienta pilnvarotā vai likumiskā pārstāvja starpniecību), reģistrējoties un/vai ārstējoties Klīnikā, pēc Klīnikas personāla pieprasījuma ir jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • citi ar ārstniecību saistītie dokumenti (izmeklējumu vai analīžu rezultāti, izraksti u.tml.);
 • dokumentu, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams;
 • apdrošināšanas kompānijas polisi – apdrošinātām personām.

5.2. Pacientam (gan personīgi, gan ar pacienta pilnvarotā vai likumiskā pārstāvja starpniecību) jāievēro: 

 • visi ar ārstniecības procesu un aprūpi saistītie Klīnikas personāla norādījumi;
 • dienas stacionārā noteiktais dienas režīms, tostarp atbilstoši veselības stāvoklim nozīmētā diēta; 
 • personīgā higiēna. 

5.3. Pacientam (gan personīgi, gan ar pacienta pilnvarotā vai likumiskā pārstāvja starpniecību) ir pienākums: 

 • aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā, sniedzot ārstējošam ārstam visu ārstniecības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju; 
 • neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
 • iepazīties un parakstīt informēto piekrišanu par plānoto ārstniecības pakalpojumu;
 • savlaicīgi norēķināties par Klīnikas sniegtajiem pakalpojumiem Klīnikas reģistratūrā kasē vai saskaņā ar Klīnikas izrakstīto rēķinu ar bankas pārskaitījumu.

6. Pacientam, kas neievēro Noteikumus, tostarp norādījumus par ārstniecību un noteikto režīmu, apzināti kaitējot savai veselībai un/vai ietekmējot ārstniecības procesu, var tikt atteikta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pilnīgi vai daļēji, ja nepastāv tiešs apdraudējums pacienta dzīvībai. 

7. Dienas stacionāra apmeklētāja tiesības un pienākumi.

7.1. Apmeklētājam ir tiesības: 

 • apmeklēt pacientu ar pacienta piekrišanu un nodot paciņu ar lietām, kas nepieciešamas pacientam, atrodoties Klīnikas dienas stacionārā;
 • ienest un nodot pacientam pārtikas produktus, ja tas ir atļauts saskaņā ar pacienta veselības stāvokli un nozīmēto ārstniecības procesu.

7.2. Apmeklētājam ir pienākums: 

 • ievērot Klīnikas dienas stacionāra noteikto pacientu apmeklējumu kārtību, tostarp pieļaujamo apmeklētāju skaitu, apmeklējuma laiku un ilgumu; 
 • pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret apkārtējām personām un Klīnikas personālu;
 • bez svarīga iemesla netraucēt veselības aprūpes procesu.

8. Pacienta pavadošās personas tiesības un pienākumi.

8.1. Pacienta pavadošajai personai ir tiesības uzturēties Klīnikā kopā ar pacientu, ievērojot Klīnikā noteikto kārtību.

8.2. Lēmumu par pacienta pavadošās personas uzturēšanos Klīnikas dienas stacionārā pieņem ārstējošais ārsts, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli un vajadzību pēc īpašas aprūpes, kad tas ir nepieciešams pacientam ar mobilitātes traucējumiem, vai, kad pavadošajai personai nepieciešams apgūt sevišķas pacienta kopšanas iemaņas.

9. Noslēguma noteikumi.

9.1. Noteikumi stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.04.2024